Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διαδικασία ΜΕΚ

Το τμήμα Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών, ανήκει στην Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων - Δ15 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων (πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.) και συγκεκριμένα στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων.

Το τμήμα ΜΕΚ έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
  • Η μέριμνα για την τήρηση του μητρώου εμπειρίας κατασκευαστών όπου καταγράφεται η εμπειρία των διπλωματούχων μηχανικών και των αποφοίτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των ΚΑΤΕΕ και των Σχολών Υπομηχανικών που ασχολούνται με την παραγωγή έργων σε όλες τις φάσεις της, όπως μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη και όπου γίνεται κατάταξη των εγγραφόμενων κατά κατηγορίες και τάξεις εμπειρίας γύρω από την κατασκευή των έργων.
  • Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της επιτροπής του ΜΕΚ. Η έκδοση πιστοποιητικών.
  • Η μελέτη και η εισήγηση νομοθετικών ή διοικητικών μέτρων για τη βελτίωση της στήριξης του ΜΕΚ.
  • Η εποπτεία στην άσκηση των επαγγελμάτων Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού και των τεχνικής κατεύθυνσης αποφοίτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των ΚΑΤΕΕ, των Σχολών Υπομηχανικών και του λοιπού τεχνικού δυναμικού, που απασχολείται με την παραγωγή έργων στη χώρα, όπως τεχνικών βοηθών, εργοδηγών, σχεδιαστών, ειδικευμένων τεχνικών, χειριστών μηχανημάτων και βοηθών των παραπάνω ειδικοτήτων.

 

Ο Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος εγγράφεται στη Μητρώα Εμπειρίας Κατασκευαστών βάση των διαδικασιών που ορίζονται στα ΠΔ90/2014 και ΠΔ99/2018 στις κάτωθι κατηγορίες: 

Υδραυκών Έργων

Υδραυλικά Υπό Πίεση

Βιομηχανικά / Ενεργειακά

Έργα Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού & Υγρών, Στερεών & Αέριων Αποβλήτων

Έργα Πρασίνου