Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Σκοπός

Σκοπός του ΠΑ.Σ.Δ.ΜΗ.Π. είναι:

  • Να προωθεί με κάθε επιστημονικό μέσο τη λογική ότι το ''Περιβάλλον'' δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ειδίκευση οποιουδήποτε Μηχανικού, αλλά απαιτεί μια εντελώς διαφορετική θεώρηση, σε μια συστημική, διεπιστημονική, ολική αντιμετώπιση του θέματος της συνταγματικά προστατευόμενης Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπου οι άλλες ειδικότητες Μηχανικών συμμετέχουν με συγκεκριμένο και προκαθορισμένο ρόλο, στο βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο.
  • Να καλλιεργεί, προασπίζει και προάγει την επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος που αναφέρεται στη διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
  • Να συμβάλλει ουσιαστικά στην εμπέδωση και ενεργοποίηση του αισθήματος κοινωνικής αλληλεγγύης και ευθύνης για το περιβάλλον και στην ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών προστασίας του περιβάλλοντος, βελτίωση της ποιότητας ζωής και προφύλαξης της δημόσιας υγείας.
  • Να βελτιώσει τους όρους άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού Περιβάλλοντος, την προστασία του κύρους του, την προβολή του κοινωνικού του ρόλου και την κατοχύρωση των επαγγελματικών του δικαιωμάτων και επαγγελματικής του δραστηριότητας.
  • Να προωθεί όλων των μορφών συνεργασίες των μελών του για την πρόοδο της επιστήμης του Μηχανικού Περιβάλλοντος προς την κατεύθυνση της Βιώσιμης - Αειφόρου Ανάπτυξης.
  • Να συμβάλει στη μελέτη και εφαρμογή των κάθε φύσης προγραμμάτων τεχνικοοικονομικής ανάπτυξης της χώρας.